Aθήνα 210 3306086        Θεσσαλονίκη 2310508410        Βόλος 2421091390

Τελευταία Νέα

ArtS- Βελτίωσε τις δεξιότητές σου στον πολιτιστικό-δημιουργικό τομέα

Screen Shot 2017-07-18 at 19.08.36

Περισσότερα

Ημερίδα για επαγγελματίες ψυχικής υγείας

programme_comment_banner

Περισσότερα

Δωρεάν Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

im1

Περισσότερα

Οι χώροι μας

Attract-VET 3rd Newsletter

392-744x336

Attract-VET 3rd Newsletter

Στο πλαίσιο του έργου ATTRACT-VET, το πρόγραμμα σπουδών ECVET και η εργαλειοθήκη του έχουν ολοκληρωθεί και οι εθνικές μεταφράσεις αναμένονται να γίνουν στην Αυστρία, τη Σουηδία, τη Λετονία, την Πορτογαλία, την Κύπρο και την Ελλάδα. Οι Ιρλανδοί εταίροι προφανώς δεν χρειάζεται να μεταφράσουν το πρόγραμμα σπουδών. Αυτό το προϊόν παρέχει ένα επαγγελματικό προσόν για να ενδυναμώσει τους επαγγελματίες ΕΕΚ(Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση) στη χρήση των ευρωπαϊκών εργαλείων EQF-ECVET-EQAVET. Ο στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση του επιπέδου της ποιότητας, της αριστείας και της ελκυστικότητας στους οργανισμούς τους και η βελτίωση της Ευρωπαϊκής κινητικότητας των ειδικευμένων εργατών. Το παραδοτέο αυτό σχετίζεται με τα αποτελέσματα του έργου, προκειμένου να ενισχύσει τη συνοχή μεταξύ του προγράμματος σπουδών και των εργασιακών απαιτήσεων και για να παρέχει μια διεπιστημονική προσέγγιση και τις απαραίτητες βάσεις για την ανάπτυξη του επόμενου παραδοτέου – “Ο4 Πρόγραμμα Κατάρτισης του έργου ATTRACT-VET”. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με αυτό το παραδοτέο πιο κάτω.

392-744x336

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου:www.attract-vet.eu

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης του έργου ATTRACT-VET (O4) παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, και συμπεριλαμβάνει καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους και υλικZά, προσαρμοσμένα για την κατάρτιση/μάθηση. Αποτελείται από ένα μέρος που λειτουργεί ως οδηγός και ένα δεύτερο μέρος, την εργαλειοθήκη, όπου παρέχεται πρακτικό υλικό. Τα πάντα αναπτύσσονται με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα που ορίζονται στο παραδοτέο “O3 Πρόγραμμα Σπουδών και Εργαλειοθήκη του έργου ATTRACT VET” και θα είναι διαθέσιμο στις γλώσσες των χωρών που συμμετέχουν στο έργο, δηλαδή στα Αγγλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Λετονικά, Πορτογαλικά και Σουηδικά.

392-744x336

Το προϊόν πρόκειται να εφαρμοστεί δοκιμαστικά σε όλες τις χώρες εταίρους τον Απρίλιο, το οποίο αποτελεί μια πραγματικά συναρπαστική φάση του έργου. Μετά την αξιολόγηση και παρακολούθηση της δοκιμαστικής εφαρμογής, θα αναπτυχθούν οι κατευθυντήριες γραμμές για περαιτέρω χρήση και βιωσιμότητα για τα ενδιαφερόμενα μέρη. Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στην κατάρτιση, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον τοπικό εταίρο του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου:www.attract-vet.eu

Attract-VET 2nd Newsletter

392-744x336

Attract-VET 2nd Newsletter

Στο πλαίσιο του έργου ATTRACT-VET, το επόμενο βήμα είναι η ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών ECVET και της εργαλειοθήκης αυτού (Toolkit). Με βάση τα ευρήματα από τις καλές πρακτικές και τις ανάγκες που εντοπίζονται στον @Κατάλογο (Ο1) και στην state-of-the-art μελέτη (Ο2), το πρόγραμμα σπουδών ECVET και η εργαλειοθήκη αυτού θα έχουν μια δομή προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο της μάθησης που αναμένεται να επιτευχθούν από τους επαγγελματίες ΕΕΚ. Το αναλυτικό πρόγραμμα ECVET έχει σχεδιαστεί για το επίπεδο 6 στο EQF και καλύπτει τις ανάγκες της ομάδας-στόχου, η οποία περιλαμβάνει συμβούλους καριέρας και απασχόλησης, εκπαιδευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και λοιπό προσωπικό. Οι προαναφερθέντες θα εκπαιδευτούν στην πρακτική χρήση των ευρωπαϊκών εργαλείων διαφάνειας με την υποστήριξη της εργαλειοθήκης ECVET. Η εργαλειοθήκη ECVET παρέχει μέσα, όπως τα πρότυπα για τη συμφωνία Μάθησης και το Μνημόνιο Συμφωνίας για την υποστήριξη των επαγγελματιών στην προώθηση της κινητικότητας στις οργανώσεις τους. Η προσπάθεια αυτή υποστηρίζεται από ένα γλωσσάριο συμπεριλαμβανομένων των σχετικών όρων που σχετίζονται με τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το αποτέλεσμα αυτό προσφέρει μια διεπιστημονική προσέγγιση και την απαραίτητη βάση για την ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών ATTRACT-VET (Ο4).

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος: www.attract-vet.eu

392-744x336

Τα τελευταία χρόνια, μια σειρά από πρωτοβουλίες έχουν αναληφθεί προκειμένου να διευκολυνθεί η διαφάνεια και η αναγνώριση των δεξιοτήτων και των προσόντων στις χώρες της Ευρώπης. Ένα καλό παράδειγμα είναι η επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης. Η διαδικασία επικύρωσης περιλαμβάνει τον εντοπισμό, την τεκμηρίωση, την αξιολόγηση ή / και την πιστοποίηση των επιτευγμάτων της μάθησης ενός ατόμου. Ο καταμερισμός των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων έχει ως στόχο να καλύψει όλες τις πτυχές της διαδικασίας μάθησης, εκείνων που αποκτήθηκαν εντός, όσο και εκτός του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος. Με τη διαδικασία της επικύρωσης, τα αποκτηθέντα της μάθησης γίνονται σαφή και πιο διαφανή, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές σπουδές ή/και εργασία. Σε εθελοντική βάση, οι χώρες μέλη μπορούν να συμμετέχουν στην ανάπτυξη, παρέχοντας απαιτούνται ρυθμίσεις για την επικύρωση μέχρι το έτος 2018. Για την υποστήριξη της διαδικασίας, σχετικές κατευθυντήριες γραμμές έχουν δημοσιευτεί και ένας ευρωπαϊκός κατάλογος ενημερώνεται τακτικά ώστε να παρέχει μια επισκόπηση των ορθών πρακτικών.

Πηγή

Attract-VET 1st Newsletter

392-744x336

Attract-VET 1st Newsletter

Ένα από το τα πρώτα πνευματικά αποτελέσματα του Έργου ATTRACT-VET ήταν η έρευνα και η ανάπτυξη του @Οδηγού Καλών Πρακτικών στα EQF-ECVET-EQAVET. Αντιπροσωπεύει μια ουσιαστική και ολοκληρωμένη συλλογή βασικών πόρων για τα εργαλεία διαφάνειας της ΕΕ και αναπτύχθηκε κατόπιν επαφών με εθνικούς ενδιαφερόμενους φορείς στη Σουηδία, την Αυστρία, τη Λετονία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Κύπρο.

392-744x336

Η παραπάνω έκδοση αποσκοπεί να εισαγάγει και να εξηγήσει επιχειρησιακά σε κάθε χώρα εταίρο, τα ευρωπαϊκά εργαλεία EQF-ECVET-EQAVET, τις στρατηγικές και τις συστάσεις και να τονίσει τη σημασία τους για τους εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στη συνεργασία τους με τους μαθητές και τους εκπαιδευόμενους. Επίσης, έθεσε ως στόχο να χαρτογραφήσει τα εργαλεία διαφάνειας και να δημιουργήσει ένα οικοσύστημα που να δείχνει τη διασύνδεση αυτών των εργαλείων.
Ο @Οδηγός Καλών Πρακτικών είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για τους εταίρους του έργου και συνδυαζόμενος με την state of art έρευνα θα καθοδηγήσει την κοινοπραξία να προσδιορίσει τις βασικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την ανάπτυξη του ATTRACT-VET ECVET πρόγραμμα σπουδών και κατάρτιση.
Ο @Οδηγός Καλών Πρακτικών είναι ένας Ανοιχτός Εκπαιδευτικός Πόρος διαθέσιμος για ενημέρωση και λήψη στα αγγλικά (με περίληψη σε όλες τις γλώσσες των εταίρων) από την ιστοσελίδα του Έργου ATTRACT-VET www.attract-vet.eu

Ο κύριος στόχος του δεύτερου αποτελέσματος Ο2 είναι να αποτελέσει μια state-of-the-art μελέτη βασισμένη σε έρευνα. Στο πλαίσιο του έργου, η ανάλυση αναγκών διεξήχθη προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τα κενά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πάροχοι ΕΕΚ για την εφαρμογή και τη χρήση των εργαλείων EQF-ECVET-EQAVET εντός των φορέων τους και των καθημερινών πρακτικών. Διαφορετικές μέθοδοι συλλογής δεδομένων, όπως συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης και μια online έρευνα, έχουν χρησιμοποιηθεί προκειμένου να παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τα ακόλουθα αποτελέσματα του Έργου. Η ανάλυση αναγκών διεξήχθη στις χώρες: Αυστρία, Κύπρο, Ελλάδα, Ιρλανδία, Λετονία, Πορτογαλία και Σουηδία. Η ανάλυση αναγκών αποκάλυψε κατά κύριο λόγω ότι πολλές από τις παραπάνω χώρες δεν διαθέτουν εθνικά προγράμματα για αυτά τα ευρωπαϊκά εργαλεία διαφάνειας, κι αν ακόμα διαθέτουν, είτε υπολειτουργούν είτε είναι ακόμα σε φάση ανάπτυξης. Επιπλέον, υπάρχουν πολλά κενά και προκλήσεις που εντοπίστηκαν στη συνολική εφαρμογή αυτών των ευρωπαϊκών εργαλείων στα οργανωτικά πλαίσια των φορέων παροχής ΕΕΚ, όπως απουσία νομοθεσίας και δημοσιονομικά θέματα που αφορούν EQF-ECVET-EQAVET.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 6.339 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΜΕ ΟΚΤΑΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 34 ΔΗΜΟΥΣ

392-744x336

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 6.339 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΜΕ ΟΚΤΑΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 34 ΔΗΜΟΥΣ

Αναρτήθηκαν την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016 στη διαδικτυακή πύλη του Οργανισμού, (στην ενότητα «Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2016»), σχετικά με το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, για 6.339 θέσεις εργασίας σε 34 Δήμους, θύλακες υψηλής ανεργίας – Α΄ κύκλος:

  1. ο Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων
  2. ο Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων και
  3. ο Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων

Το νέο πρόγραμμα θα είναι οκτάμηνης διάρκειας με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα.

Θα περιλαμβάνει απασχόληση, συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση προσόντων.

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι υποχρεωτική για όλους τους ωφελούμενους  ενώ η κατάρτιση θα είναι προαιρετική και  θα συνοδεύεται από πιστοποίηση.

Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν  5νθήμερη εργασία  ή εναλλακτικά 4 ημέρες εργασία και την 5η μέρα κάθε εβδομάδας συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης επιλέγοντας ανάμεσα σε:

  • Πρόγραμμα κατάρτισης στην «Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)».

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι διάρκειας 120 ωρών και περιλαμβάνει τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές, προχωρημένες. Οι Ωφελούμενοι που θα επιλέξουν να το παρακολουθήσουν θα συμμετάσχουν, μετά το πέρας του, σε εξετάσεις πιστοποίησης στις γνώσεις και δεξιότητες Πληροφορικής. Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος κατάρτισης θα παρακολουθήσουν και κύκλο σεμιναρίου με θέμα «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»

Εφόσον οι Ωφελούμενοι επιλέξουν να παρακολουθήσουν το παραπάνω εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η κατάρτιση/επιμόρφωση θα πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα κάθε εβδομάδας.

Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγών κατάρτισης (voucher) στο σύνολο των ωφελούμενων. Η κατάρτιση θα ξεκινήσει στην παρούσα πράξη μετά τον 2ο μήνα του προγράμματος.

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2310508410 ή να επισκεφτείτε τα γραφεία μας Χρ. Πίψου 9, Θεσσαλονίκη όπου σύμβουλοι κατάρτισης και απασχόλησης θα σας ενημερώσουν υπεύθυνα για :

  • την πορεία του νέου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας,
  • τα προγράμματα κατάρτισης και τις πιστοποιήσεις που παρέχονται.

Voucher κατάρτισης Κοινωφελούς Εργασίας σε όλους τους δήμους

ekdotes

Περισσότερα

Πρόσκληση για συμμετοχή στο δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα για επαγγελματίες ψυχικής υγείας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου “ComMent: Training in Community Mental Health”

Πρόσκληση για συμμετοχή στο δωρεάν

εκπαιδευτικό πρόγραμμα για επαγγελματίες ψυχικής υγείας

στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου

ComMent: Training in Community Mental Health

 

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός EUROTRAINING είναι συντονιστής του έργου «ComMent – Training in Community Mental Health Care», χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο έχει ως στόχο την εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων ιδεών για τη φροντίδα και τη θεραπεία των ψυχικά ασθενών σε επίπεδο κοινότητας.

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος στοχεύει στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων απαραίτητων για τη δημιουργία βιώσιμων κοινωνικών επιχειρήσεων. Δεξιότητες όπως ο επιχειρηματικός σχεδιασμός, η διοίκηση, ο αυτοπροσδιορισμός, η ανθρωποκεντρική φροντίδα και η ηγεσία θα αναπτυχθούν μέσω ενός δωρεάν διαδικτυακού μαθησιακού προγράμματος διάρκειας 150 ωρών, σχεδιασμένο από ειδικευμένους φορείς του χώρου.

Η εκπαίδευση είναι στα Αγγλικά και οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα με επιτυχία θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://comment-project.eu/ ή να γραφτείτε κατευθείαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εκμάθησης http://e-learning.comment-project.eu/

 

Πρόσκληση

Page 1 of 512345

Γράψου στο Newsletter μας