Voucher

Αποτελέσματα voucher ανέργων 30-49

Περισσότερα

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Απασχόλησης 36.500 Ανέργων 2020

Περισσότερα

Πρόγραμμα Στήριξης Επιστημόνων – Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πληττόμενων από τον COVID-19

Περισσότερα

Νέα προγράμματα Voucher για ανέργους ηλικίας 25-45 ετών στον κλάδο ΤΠΕ

Εξειδικεύσου στον κλάδο της Πληροφορικής και επιδοτήσου με 2.800 €

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης την υλοποίηση των πράξεων: «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ», με κωδικό ΟΠΣ 5037524 και «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ», με κωδικό ΟΠΣ 5037525.

Τα παραπάνω προγράμματα περιλαμβάνουν:

• Συμβουλευτική
• Θεωρητική κατάρτιση 400 ωρών σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες
• Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης
• Πρακτική άσκηση -on the job training- 200 ωρών
• Εκπαιδευτικό επίδομα σύνολο 2.800€

Ειδικότητες πληροφορικής:

• Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
(Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός (C++,Java), Σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογών οπτικού προγραμματισμού, Τεχνολογία Πολυμέσων, Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, Προχωρημένα θέματα ανάπτυξης συστημάτων παγκοσμίου ιστού (πχ. μοντέλα δεδομένων και γλώσσες βασισμένα σε XML, υπηρεσίες διαδικτύου, WSDL κλπ.))
• Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
(SQL, Ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας, HTML/CSS/Javascript, PHP, Ολοκληρωμένα εργαλεία ανάπτυξης ιστοχώρων, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών)
• Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων.
(Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός (C++,Java), Δομές δεδομένων και διαχείριση βάσεων δεδομένων, SQL/MySQL/SQL SERVER, Oracle administration, Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, Μη σχεσιακές βάσεις δεδομένων NOSQL)

Επίσης, θα συμπεριλαμβάνονται θεματικές ενότητες που αφορούν «οριζόντιες δεξιότητες», διάρκειας δέκα (10) ωρών, οι οποίες είναι α) Τεχνικές αναζήτησης εργασίας, β) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, γ) βασικές αρχές εργατικού δικαίου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης.
2. Να έχουν γεννηθεί:
i. από 01.01.1990 μέχρι και 30.09.1994*
ii. από 01.01.1974 μέχρι και 31.12.1989*
3. Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ -ΤΕΙ σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής)
4. Να έχουν αποδεδειγμένα τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
5. Να μην παρακολουθούν ή να έχουν παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά τα δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση.
6. Να μην είναι σπουδαστές/στριες ή φοιτητές/τριες
Κατά την έναρξη των δράσεων, δηλ. την πρώτη ημέρα θεωρητικής κατάρτισης, οι ωφελούμενοι ωφελούμενος θα πρέπει να είναι: από 25 ετών και πάνω και κάτω των 30 ετών ενώ αντίστοιχα θα πρέπει να είναι από 30 ετών και πάνω και κάτω των 45 ετών αναλόγως σε ποια δράση θα συμμετάσχει.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

Οι άνεργοι που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να καταθέσουν στον φορέα μας, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
2. Αντίγραφο κάρτα ανεργίας, αποδεικτικό ανανέωσης της και Βεβαίωση ανεργίας
3. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού σημειώματος ατομικό ή οικογενειακό (φορολογικό έτος 2017)
4. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών
5. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας
6. Υ/Δ του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι «δεν είναι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια» και στην οποία θα δηλώνεται: «Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής»
7. Δικαιούχοι ΚΕΑ, το έντυπο «Αποτέλεσμα Αίτησης»
8. Έγγραφο με το ΑΜΚΑ & το ΑΜΑ
9. Πρώτη σελίδα τραπεζικού λογαριασμού/ IBAN
10. Βιογραφικό σημείωμα

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την Αίτηση Ενδιαφέροντος

Αίτηση Ενδιαφέροντος

Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

Νέα Επιδοτούμενα Προγράμματα

Νέα επιδοτούμενα προγράμματα αναμένονται να ανακοινωθούν σύντομα από το Υπουργείο Εργασίας και τον ΟΑΕΔ. Τα νέα προγράμματα θα περιλαμβάνουν συμβουλευτική ανάλογα με τις ανάγκες των δικαιούχων και των συμμετεχόντων, θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

 1. «Πρόγραμμα εκπαίδευσης-κατάρτισης για φοιτητές επί πτυχίω, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες και φοιτητές του ΕΑΠ, στους τομείς των Θετικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Επιστήμης των Μηχανικών και των Μαθηματικών»

Το νέο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με την διαδικασία της επιταγής κατάρτισης (voucher) και θα απευθύνεται σε 10.000 φοιτητές επί πτυχίω, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες και φοιτητές του ΕΑΠ, στους τομείς των Θετικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Επιστήμης των Μηχανικών και των Μαθηματικών.

Πρόκειται να περιλαμβάνει κατάρτιση και πιστοποίηση σε εξειδικευμένους τομείς και ειδικότητες πληροφορικής όπως οι παρακάτω:

 • Διαχείριση Δικτύων (Δίκτυα Υπολογιστών, Ασφάλεια Δικτύων, Τεχνική Υποστήριξη)
 • Διαχείριση Συστημάτων (System administration)
 • Διαχείριση Συστημάτων Linux (Linux administration)
 • Διαχείριση Ασφάλειας (Security Management)
 • Προγραμματιστικά εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών (Application development)
 • Προγραμματιστικά εργαλεία ανάπτυξης και Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Database development/administration)
 • Data-Analytics
 • Ανάπτυξη εφαρμογών mobile (mobile development)
 • Σχεδίαση Ιστοτόπων /εφαρμογών Παγκοσμίου Ιστού (Web design, Web animation, Web programming, Web development).

Δικαιολογητικά συμμετοχής.

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Βεβαίωση σπουδών ή Τίτλο σπουδών στους τομείς των θετικών επιστημών, τεχνολογίας, επιστήμης των μηχανικών ή μαθηματικών.

 1. «Πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Υποστήριξης, Κατάρτισης, Πιστοποίησης και προώθησης στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 – 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»

Το νέο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με την διαδικασία της επιταγής κατάρτισης (voucher) και θα απευθύνεται σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών. Δικαιούχοι θα είναι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης- ΙΕΚ. Το πρόγραμμα αναμένεται να περιλαμβάνει συμβουλευτική, κατάρτιση, πιστοποίηση και απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στους κλάδους μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών, αισθητικής και άλλων συναφών επαγγελμάτων. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος (θεωρητική κατάρτιση & πρακτική άσκηση) θα είναι 600 ώρες και οι συμμετέχοντες θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 2.600 €.

 

 1. «Προγράμματα ολοκληρωμένης παρέμβασης επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας Ανέργων: α) ηλικίας 18-29 ετών και β) ηλικίας άνω των 30 ετών στον αγροδιατροφικό κλάδο»

Τα νέα προγράμματα θα υλοποιηθούν με την διαδικασία της επιταγής κατάρτισης (voucher) και θα απευθύνονται σε α) 3.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 18-29 ετών, και β) 3.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας άνω των 30 ετών. Δικαιούχοι θα είναι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης- ΙΕΚ και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα αναμένεται να περιλαμβάνει συμβουλευτική, κατάρτιση, πιστοποίηση και απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στον κλάδο της αγροδιατροφής.

Οι ειδικότητες που θα περιλαμβάνονται ενδεικτικά στην κατάρτιση, θα είναι:

 • Τεχνολογία τροφίμων και ποτών
 • Διαχείριση Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντος
 • Τυποποίηση και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων
 • Χειρισμός μηχανών παραγωγής βιομηχανίας τροφίμων
 • Βιομηχανικός σχεδιασμός συσκευασίας και ετικέτας
 • Μάρκετινγκ προϊόντων αγροδιατροφής
 • Εξαγωγές/ διεθνές εμπόριο αγροτικών προϊόντων
 1. «Προγράμματα προώθησης στην Απασχόληση Ανέργων: α) ηλικίας 25- 29 ετών και β) ηλικίας 30- 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης, στον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών»

Τα νέα προγράμματα θα υλοποιηθούν με την διαδικασία της επιταγής κατάρτισης (voucher) και θα απευθύνονται σε α) 3.000 ανέργους ηλικίας από 25-29 ετών και β)2.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-45 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής). Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επαγγελματική συμβουλευτική, θεωρητική κατάρτιση, πιστοποίηση και απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στον κλάδο της Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος (θεωρητική κατάρτιση & πρακτική άσκηση) θα είναι 600 ώρες, ενώ το εκπαιδευτικό επίδομα θα φτάνει έως 2.800 €.

Οι ειδικότητες που θα περιλαμβάνονται ενδεικτικά στην κατάρτιση, θα είναι:

 • Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων
 • Διαχειριστής Δικτύων
 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
 • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
 • Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων
 • Διαχειριστής βάσεων δεδομένων
 • Τεχνικός ασφαλείας συστημάτων πληροφορικής
 • Σύμβουλος Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 • Ανάλυση Συστημάτων Πληροφορικής
 • Διαχειριστής Συστημάτων Πληροφορικής

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας μαζί με αποδεικτικό ανανέωσης.
 • Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού IBAN, κατά προτίμηση Εθνικής.
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα-τελευταίο φορολογικό έτος.
 • Έγγραφο στο οποίο να φαίνεται ΑΜΚΑ και ΑΜ ΙΚΑ
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.
 • Αν είστε ωφελούμενος ΚΕΑ, το έγγραφο «Αποτέλεσμα Αίτησης» από τον Γ.Γ. Πρόνοιας.

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Eurotraining πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να συμμετέχει ως πάροχος κατάρτισης στο πλαίσιο των παραπάνω προγραμμάτων και πρόκειται να τα υλοποιήσει με γνώμονα τις ανάγκες των συμμετεχόντων σε σύγχρονους χώρους κατάρτισης και εκπαίδευσης. Δείτε ΕΔΩ τις σύγχρονες αίθουσες κατάρτισή μας.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα προκειμένου να ενημερωθείτε εγκαίρως.

Αίτηση ενδιαφέροντος για νέα προγράμματα

Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

Παλαιότερα προγράμματα

Περισσότερα

Νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας σε δήμους μέσω ΟΑΕΔ

Περισσότερα

Νέα Αποτελέσματα Eπιτυχόντων Voucher 29 έως 64 ετών

Περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 6.339 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΜΕ ΟΚΤΑΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 34 ΔΗΜΟΥΣ

Περισσότερα

Voucher κατάρτισης Κοινωφελούς Εργασίας σε όλους τους δήμους

Περισσότερα

Γράψου στο Newsletter μας

Κάνε αίτηση!