Φροντιστηριακά Μαθήματα Γραπτού Διαγωνισμού ΑΣΕΠ

Προετοιμάσου για τον Διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών 2018

Στο πλαίσιο της προκήρυξης 1Γ/2017 Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:
• ΠΕ Εφοριακών (με πτυχίο Νομικής) 110 θέσεις
• ΠΕ Τελωνειακών (με πτυχίο Νομικής) 44 θέσεις
• ΠΕ Εφοριακών (με πτυχίο Διοικητικό- Οικονομικό) 297 θέσεις
• ΠΕ Τελωνειακών (με πτυχίο Διοικητικό- Οικονομικό) 75 θέσεις
• ΠΕ Εφοριακών (με πτυχίο Στατιστικής/ Ασφαλιστικής) 11 θέσεις
• ΠΕ Τελωνειακών (με πτυχίο Στατιστικής/ Ασφαλιστικής) 11 θέσεις
Δείτε την Αναλυτική Κατανομή Θέσεων.

Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών

Κωδικός πτυχίου 101
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νομικής.

Κωδικός πτυχίου 102
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ή Δημόσιας Διοίκησης ή Δημοσίων Οικονομικών ή Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής.

Κωδικός πτυχίου 103
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών − Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών- Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών –Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών.

Εξεταστέα Ύλη

1. Λεκτικές Δεξιότητες – Κατανόηση Κειμένων

Περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία στο πλαίσιο της οποίας πέρα από τη γνώση και την ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας θα εξεταστεί και η ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου μέσα από ερωτήσεις σχετικές με το κείμενο ή κείμενα που θα δοθούν στους υποψηφίους.

2. Δημοσιονομικό Δίκαιο και Φορολογικό Δίκαιο

Έννοια και φύση των φόρων. Διακρίσεις των φόρων. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αμέσων και εμμέσων φόρων. Διάρθρωση του φορολογικού συστήματος στην Ελλάδα. Επιδιώξεις και στόχοι της φορολογικής πολιτικής. Κατανομή του φορολογικού βάρους. Αντιδράσεις φορολογουμένων (φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή, μετακύληση εμμέσων φόρων). Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Περί δημοσίου προϋπολογισμού γενικά. Ανάλυση δαπανών και εσόδων. Δημοσιονομική και φορολογική πολιτική στον προσδιορισμό. Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού. Απολογισμός και γενικός ισολογισμός. Γενικά περί διαδικασίας είσπραξης δημοσίων εσόδων και διοικητικής εκτέλεσης. Έννοια, είδη και κανόνες πιστώσεων. Ανάληψη δημοσίων δαπανών και προληπτικός έλεγχος αυτών. Ελεγκτικό Συνέδριο. Συμβάσεις προμηθειών και δημοσίων έργων.

3. Λογιστική και Ελεγκτική Επιχειρήσεων

Γενική λογιστική. Λογιστικές πράξεις τέλους χρήσεως. Ισολογισμός – αποτελέσματα και διάθεση αποτελεσμάτων. Λογιστική εταιριών. Γενικά περί βιομηχανικής λογιστικής. Κόστος – κοστολόγηση. Γενικά περί ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου. Λογιστικά βιβλία και στοιχεία κατά τον κώδικα φορολογικών στοιχείων. Ελεγκτική Επιχειρήσεων.

4. Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική

Στατιστικές μονάδες. Στατιστικά γνωρίσματα και Μεταβλητές. Κατανομές συχνοτήτων. Απόλυτη και σχετική συχνότητα. Ιστογράμματα. Αθροιστικές κατανομές συχνοτήτων. Μέτρα θέσης. Μέτρα απόκλισης. Άλλες παράμετροι κατανομών συχνοτήτων. Παράμετροι κατανομών. Κοινές κατανομές και διάφορες προτάσεις γύρω από τη μέση τιμή και διακύμανση. Έλεγχος Υποθέσεων. Τυπικές Στατιστικές Μέθοδοι Ελέγχου Υποθέσεων. Παραμετρικοί – Μη παραμετρικοί έλεγχοι. Ανάλυση διακύμανσης. Συσχέτιση. Θεωρία Πιθανοτήτων. Παλινδρόμηση.

Οι υποψήφιοι με κωδικό τίτλου 101 εξετάζονται στην Α΄ Ομάδα Μαθημάτων.
Οι υποψήφιοι με κωδικό τίτλου 102 εξετάζονται στην Β΄ Ομάδα Μαθημάτων.
Οι υποψήφιοι με κωδικό τίτλου 103 ανάλογα με τις θέσεις που θα επιλέξουν, δύνανται να εξεταστούν είτε στην Β΄ Ομάδα Μαθημάτων, είτε στην Γ΄ Ομάδα Μαθημάτων είτε και στις δύο Ομάδες.

01

ΟΜΑΔΑ Α΄
ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ-ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής)
Λεκτικές Δεξιότητες-Κατανόηση Κειμένων 40 ώρες 300 €
Δημοσιονομικό Δίκαιο &Φορολογικό Δίκαιο 60 ώρες 450 €

02

ΟΜΑΔΑ Β΄
ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ-ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με Διοικητικά-Οικονομικά πτυχία)

Λεκτικές Δεξιότητες- Κατανόηση Κειμένων 40 ώρες 300 €
Λογιστική & Ελεγκτική Επιχειρήσεων 72 ώρες 540 €

03

ΟΜΑΔΑ Γ΄
ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ-ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Στατιστικής)
Λεκτικές Δεξιότητες-Κατανόηση Κειμένων 40 ώρες 300 €
Περιγραφική & Επαγωγική Στατιστική 60 ώρες 450 €

04

Τρόπος παρακολούθησης
Δια ζώσης και Εξ αποστάσεως

05

Τμήματα
Ολιγομελή τμήματα
Πρωινά – Απογευματινά

06

Εισηγητές
Τα μαθήματα γίνονται από εξειδικευμένους οικονομολόγους, μαθηματικούς, νομικούς

Συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων

ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Λεκτικές Δεξιότητες & Κατανόηση κειμένου 1 1 1
Λογιστική & Ελεγκτική 3
Δημοσιονομικό & Φορολογικό Δίκαιο 3
Περιγραφική & Επαγωγική Στατιστική 3

*Στις ώρες των μαθημάτων δεν υπολογίζονται επαναληπτικά μαθήματα.

Χώροι διεξαγωγής

Το EUROTraining διαθέτει πλήρως εξοπλισμένους και οργανωμένους χώρους εκπαίδευσης, διασφαλίζοντας ποιοτική κατάρτιση.
Αθήνα: Βερανζέρου 1, Πλ. Κάνιγγος, 210 3306086
Θεσσαλονίκη: Χρ. Πίψου 9, 2ος όροφος, 2310 508410
Βόλος: Στρ. Καλλέργη 26, Νεάπολη Βόλου, 24210 91390

Δείτε τις νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις μας!

Τμήματα

Τα τμήματα εκπαίδευσης για τον νέο γραπτό διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών είναι ολιγομελή για να επιτυγχάνεται ομαλή εκπαιδευτική διαδικασία.
Τα μαθήματα είναι ταχύρυθμα και πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Σάββατο στις πιστοποιημένες δομές μας.

Εκπαιδευτικό Υλικό

Στα δίδακτρα των φροντιστηριακών προγραμμάτων περιλαμβάνεται πλήρες βιβλίο- οδηγός με Ερωτήσεις – Απαντήσεις, θέματα προηγούμενων διαγωνισμών ΑΣΕΠ και extra σημειώσεις των μαθημάτων.

Αναμενόμενη περίοδος του διαγωνισμού.

Αναμένεται ο νέος γραπτός διαγωνισμός του Υπουργείου Οικονομικών για 520 προσλήψεις στην ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες πιθανή είναι η διεξαγωγή του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ το φθινόπωρο του 2018.

Αίτηση Ενδιαφέροντος

Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

Γράψου στο Newsletter μας

Κάνε αίτηση!