Σεμινάριο DPO – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Εξειδικευτείτε & πιστοποιηθείτε στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Εκπαιδευτείτε σωστά και έγκυρα σχετικά με τον νέο Κανονισμό (GDPR) που ψηφίστηκε 27/4/2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων και της ιδιωτικότητας των δεδομένων σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Ο νέος Γ.Κ.Π.Δ θέτει ως υποχρεωτική την ύπαρξη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) σε επιχειρήσεις και φορείς και προβλέπει αυστηρά πρόστιμα σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του.

Στόχος
Το Σεμινάριο DPO – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων σας δίνει την δυνατότητα να κατανοήσετε τις βασικές αρχές προστασίας δεδομένων, να ενημερωθείτε σχετικά με τις απαιτήσεις και τις νέες ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού (GDPR) και να λάβετε όλες τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις μέσω case studies, ώστε να αναλάβετε τα καθήκοντα και την ευθύνη της θέσης του Data Protection Officer.

Απευθύνεται σε
Δικηγόρους, Στελέχη IT, Συμβούλους επιχειρήσεων, Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που πρόκειται να αναλάβουν καθήκοντα Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) και σε οποιονδήποτε θέλει να ενημερωθεί και να εκπαιδευτεί (π.χ. στελέχη Διοίκησης) στην προστασία δεδομένων ή ασχολείται με την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων φυσικών προσώπων.

Με το Σεμινάριο DPO – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων  Θα μάθετε
Τα πάντα γύρω από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο και τους κανόνες προστασίας δεδομένων καθώς και τον σωστό τρόπο συλλογής και διαβίβασης αυτών. Θα γνωρίσετε στην πράξη τα βήματα και την μεθοδολογία που θα χρειαστεί να ακολουθήσετε προκειμένου να σχεδιάσετε ένα ασφαλές Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων. Στο τέλος του σεμιναρίου με τίτλο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) θα είστε σε θέση να προετοιμάσετε την εταιρεία σας για να συμμορφωθεί με το GDPR, να λάβετε μέτρα προστασίας δεδομένων, να ελέγχετε την επάρκεια τους και να αντιμετωπίζετε τυχόν περιστατικά παραβίασης.

01

Διάρκεια
40 ώρες

02

Τμήματα
Πρωινά – Απογευματινά

03

Ημερομηνίες Διεξαγωγής
 18/6/2019

04

Πιστοποίηση
Δυνατότητα πιστοποίησης από την TUV Austria

05

Κόστος συμμετοχής
Οικονομικά πακέτα με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής

06

Επιδότηση
Δυνατότητα επιδότησης μέσω ΛΑΕΚ 0,24%

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ DPO – GDPR

1. Το Νομικό Πλαίσιο των Προσωπικών Δεδομένων
Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων
Α μέρος – 8 ώρες

Ι.Οι βασικές αρχές και οι έννοιες

  • i. Ανάλυση της νομοθεσίας περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην Ελλάδα και την ΕΕ και αναφορά σε ΑΠΔΠΧ και των αντίστοιχων ανεξάρτητων Αρχών της ΕΕ.
  • ii. Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης (Σύμβαση 108), η Οδηγία 95/46, Ο Κανονισμός 45/2001 και η Οδηγία 2002/58, Οι Συνταγματικές διατάξεις (Σ9Α, 19), ο Γενικός Κανονισμό 2016/679 (σε σύγκριση με την Οδηγία 95/46/ΕΚ)ς
  • iii. Το ελληνικό νομικό πλαίσιο

ΙΙ. Προσωπικά δεδομένα – κατηγοριοποιήσεις.

ΙΙΙ. Τα δικαιώματα των Υποκειμένων

2. Το Νομικό Πλαίσιο των Προσωπικών Δεδομένων
Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

Β μέρος – 8 ώρες

Ι. Διαβίβαση Δεδομένων

ΙΙ. Η ΑΠΔΠΧ

 • i. Οι Αρμοδιότητες
 • ii. Καταγγελία στην Αρχή & Επιβολή κυρώσεων

III.Κώδικες Δεοντολογίας και Μηχανισμοί Πιστοποίησης

 • i. Που και πότε προβλέπονται
 • ii. Το νομικό καθεστώς τους
3. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων & Εκτίμηση Αντικτύπου
8 ώρες

I. Ο ρόλος του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (θέση και καθήκοντα).

 • i. Εποπτεία για την συμμόρφωση & ενημέρωση (Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή τον Εκτελών την Επεξεργασία
 • ii. Συμμετοχή στην παρακολούθηση των Πολιτικών του YE ή του EE (οργανωτικά και τεχνικά μέτρα)
 • iii. Συνεργασία με εποπτικές Αρχές

II. Εκτίμηση Αντικτύπου

 • i. Κριτήρια για την διενέργεια ή μη της εκτίμησης αντίκτυπου
 • ii. Μεθοδολογία για τη διενέργεια εκτίμησης αντίκτυπου
4. Τεχνολογικά Μέτρα Συμμόρφωσης και Ασφάλεια Πληροφοριών
8 ώρες

I. Βασικά θέματα της τεχνολογίας των πληροφοριών.

II. Βασικά θέματα ασφάλειας δεδομένων.

III. Διαχείριση Κινδύνου.

IV. Αξιοπιστία των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας και επιχειρησιακή συνέχεια.

V. Ροές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (information flows).

5. Επιθεώρηση, Πιστοποίηση, Συμμόρφωση & Πρακτικά θέματα (Case Studies)
8 ώρες

I. Εκπαίδευση και δημιουργία κουλτούρας σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

II. Διαδικασία συμμόρφωσης με τον κανονισμό GDPR και επίβλεψη της.

III. Οι αρχές τις επιθεώρησης (auditing).

IV. Διασφαλίσεις, μέτρα και μηχανισμοί για να μετριαστεί ο κίνδυνος προς τα συμφέροντα και θεμελιώδη δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων.

V. Μηχανισμοί πιστοποίησης προστασίας δεδομένων, σφραγίδων/σημάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων.

VI.Αντιμετώπιση περιστατικών παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ομάδα εκπαίδευσης

 • Πέτρος Τσαντίλας, ΝΟΜΙΚΟΣ πρώην Μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Διδάκτωρ Κοινωνικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Paris X – Nanterre, διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης
 • Κωνσταντίνος Στασινόπουλος, ΝΟΜΙΚΟΣ DPO, certified DPO Executive ISO/IEC 17024, LLM Information Technology & Telecommunications Law , υποψήφιος Διδάκτωρ σε Data Protection Law, με εμπειρία σε εφαρμογή του Κανονισμού, εξειδίκευση στην προστασία βάσεων δεδομένων και προσωπικών δεδομένων.
 • Διονύσιος Πανταζής, Νομικός σύμβουλος, LLM in European Legal Studies, με διαπίστευση στο επαγγελματικό απόρρητο (IAPP Accredited), και πάνω από 8 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας δεδομένων. Υπεύθυνος νομικών υποθέσεων σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία τεχνολογίας για τα τμήματα της Ελλάδας, της Κύπρου, της Μάλτας και του Ισραήλ.
 • Αυγουστίνος Κογεβίνας, Δικηγόρος-Νομικός Σύμβουλος, LLM in International Business Law, ΜΒΑ. Διαπιστευμένος στον τομέα της Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων από τον διεθνή οργανισμό International Association of Privacy Professionals (CIPP/E) και την TÜV AUSTRIA Group (DPO Executive). Νομικός Σύμβουλος μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας στον τομέα των αερομεταφορών και της διαχείρισης τερματικών σταθμών, διαθέτει πλούσια συμβουλευτική και δικαστηριακή εμπειρία στο δίκαιο των Τηλεπικοινωνιών, της Πληροφορικής, του Hλεκτρονικού Eμπορίου, της Πνευματικής Ιδιοκτησίας & της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 • Γεώργιος Γέρμανος, Αξιωματικός της Ε.Α. με επαγγελματική εμπειρία πλέον των 10 ετών στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση κυβερνοεγκλήματων, στην προστασία προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο και στην Ασφάλεια Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ICT Security). Πτυχιούχος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κάτοχος μεταπτυχιακών στις «Τεχνολογίες & Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) καθώς και στις «Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Σπουδές» (Πάντειο Πανεπιστήμιο). Αναπλ. Καθηγητής στην Σχολή Αξιωματικών της Ε.Α και επισκέπτης καθηγητής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «MSc in Communications & Cybersecurity».

Η ομάδα μας και οι συνεργάτες μας θα σας βοηθήσουν να προσαρμοστείτε πλήρως στις αλλαγές που έρχονται με το GDPR και να προετοιμαστείτε εγκαίρως έως την 25η Μαΐου 2018, τελική προθεσμία συμμόρφωσης με τον κανονισμό προστασίας δεδομένων.

Χώροι διεξαγωγής για το Σεμινάριο DPO – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Το EUROTraining διαθέτει πλήρως εξοπλισμένους και οργανωμένους χώρους εκπαίδευσης, διασφαλίζοντας ποιοτική κατάρτιση.
Αθήνα: Βερανζέρου 1, Πλ. Κάνιγγος, 210 3306086
Θεσσαλονίκη: Χρ. Πίψου 9, 2ος όροφος, 2310 508410
Βόλος: Στρ. Καλλέργη 26, Νεάπολη Βόλου, 24210 91390
Δείτε τις νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις μας!

Τμήματα

Τα τμήματα εκπαίδευσης για το Σεμινάριο DPO – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων είναι ολιγομελή για να επιτυγχάνεται ομαλή εκπαιδευτική διαδικασία.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Σάββατο στις πιστοποιημένες δομές μας.

Πιστοποίηση

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 EUROTraining.
Παρέχουμε την δυνατότητα Πιστοποίησης κατόπιν εξετάσεων από την TUV Austria με επιπλέον κόστος 250€ /άτομο.

Αίτηση Ενδιαφέροντος

Κατεβάστε εδώ τον οδηγό!

Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

Γράψου στο Newsletter μας

Κάνε αίτηση!