EU Projects

Η ΕUROTraining A.E διαθέτει ειδικό Τμήμα Διακρατικής Συνεργασίας, που αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των διακρατικών δράσεων στo πλαίσιo Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων και τη σύμπραξη με ποικίλους διακρατικούς εταίρους, όπως:

* οργανισμοί παροχής επαγγελματικής κατάρτισης

* κυβερνητικοί οργανισμοί και φορείς

* μη κυβερνητικοί οργανισμοί και φορείς

* εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα

* μικρομεσαίες επιχειρήσεις

* φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης

* κοινωνικοί εταίροι σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο

* οργανισμοί παραγωγής πολιτικών κατάρτισης “policy makers”

* φορείς και οργανισμοί χρηστών και αποδεκτών: σύλλογοι και συνεταιρισμοί γυναικών, αγροτών, ανέργων, παλιννοστούντων, προσφύγων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ:

ArtS – Skills for the Creative Economy (http://arts-project.eu/)

2014-2018

Logo-ArtS

To ArtS στοχεύει στην απάντηση μιας έντονης ανάγκης σύμπραξης μεταξύ φορέων του δημιουργικού τομέα, των κοινωνικών εταίρων και των φορέων κατάρτισης, ώστε να προσδιοριστούν οι τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις σε δεξιότητες στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία και να αναπτυχθεί ένα κοινό πρόγραμμα κατάρτισης, το οποίο θα παρέχει το μείγμα των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη δημιουργική επιχειρηματικότητα.

VIRTUS – Virtual Vocational Education and Training (http://virtus-project.eu/el/)

2016-2017

Logo-VIRTUS

Στο πλαίσιο του VIRTUS αναπτύχθηκε ένα καινοτόμο, πλήρως λειτουργικό ψηφιακό κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το οποίο παρέχει πιστοποιημένα μαθήματα στους εξής σημαντικούς κλάδους: 1. Τουρισμός και Υπηρεσίες Φιλοξενίας, 2. Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Απώτερος στόχος του Έργου είναι η βελτίωση των περιφερειακών δυνατοτήτων ανάπτυξης και η αύξηση της συμμετοχής των ενηλίκων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

ComMent – Training in Community Mental Health Care (http://comment-project.eu/)

2014-2017

Το ComMent αναπτύχθηκε έχοντας ως βάση τη σύζευξη των τομέων της κοινοτικής παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Αντλώντας και από τους τρεις αυτούς τομείς, το ComMent συνιστά ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των επαγγελματιών της ψυχικής υγείας, οι οποίοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν ως κοινωνικοί επιχειρηματίες στον χώρο της κοινοτικής παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

SouthZEB – nZEB Training in the Southern EU Countries (http://www.southzeb.eu/el/)

SouthZEB_logo1

Το SouthZEB στοχεύει στην επιτάχυνση των αναγκαίων προϋποθέσεων για την υλοποίηση των στόχων που τέθηκαν για την αναδιατύπωση της EPBD (Οδηγία 2010/31/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλίου για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων), σχετικά με τη σχεδόν Μηδενική Ενεργειακή Κατανάλωση Κτιρίων. Το έργο φέρνει σε επαφή επαγγελματίες, φορείς λήψης αποφάσεων, εκπαιδευτικούς, και αρχές πιστοποίησης σε μια μοναδική πλατφόρμα e-learning, όπου παρέχεται πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, εργαλεία προσομοίωσης και εξ αποστάσεως μαθήματα.

zeroGPG – Gender Equality: Innovative Tool and Awareness Raising in GPG (http://zerogpg-project.eu/el/)

2014-2016

logo_zeroGPG

Tο zeroGPG αναδεικνύει το θέμα των μισθολογικών ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων, μέσω μιας διεθνικής προσέγγισης με διαφορετικούς τύπους ενδιαφερόμενων φορέων όπως ΜΚΟ, συμβουλευτικά κέντρα γυναικών και ερευνητικά ιδρύματα. Υπό αυτό το πρίσμα, το έργο στοχεύει στη δημιουργία όχι μόνο ενός δικτύου συνεργατών που θα εργαστούν από κοινού για την ανάδειξη του θέματος και κατά συνέπεια τον περιορισμό του μισθολογικού χάσματος, αλλά και μιας πανευρωπαϊκής δικτυακής πύλης που θα φέρει σε επαφή όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, συντονίζοντας και υποστηρίζοντας την κοινή τους δράση.

ATTRACT-VET: Practical Implementation of the European Transparency Tools EQF, ECVET, EQAVET in European VET Organisations (http://www.attractvet.eu/)

2015-2017

Το ATTRACT-VET έχει ως στόχο την ενδυνάμωση των παρόχων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη χρήση των υπαρχόντων εργαλείων διαφάνειας για τα προσόντα (EQF), τις ακαδημαϊκές μονάδες (ECVET) και τη διασφάλισης της ποιότητας (EQAVET). Με αυτό τον τρόπο εκσυγχρονίζεται και βελτιώνεται το επίπεδο της ποιότητας, της αριστείας και της ελκυστικότητας των Οργανισμών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ενισχύοντας την Ευρωπαϊκή κινητικότητα του εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού.

space4cocreate: Open and Innovative Spaces for Collaborative Working between VET Providers and Business Organizations

2016-2018

Το space4cocreate στοχεύει στη δημιουργία ενός καινοτόμου, ανοιχτού μοντέλου, καθώς και σχετικής μεθοδολογίας και εργαλείων, που θα απευθύνονται σε επαγγελματίες της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Βάσει αυτών οι νέοι του κλάδου θα αναπτύξουν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, ενισχύοντας τη νεανική καινοτομία και επιχειρηματικότητα και υποστηρίζοντας τις συνέργειες μεταξύ του εκπαιδευτικού και του επιχειρηματικού τομέα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ:

SEM-SEM: Smart Control Systems for Energy Management (http://sem-sem.aast.edu/index.php)

2015-2019

Βασικός στόχος του SEM SEM είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η προώθηση της εξοικονόμησης και διαχείρισης της ενέργειας, καθώς και η ανάδειξη νέων ερευνητικών πεδίων στον συγκεκριμένο τομέα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι εταίροι του έργου συνεργάζονται για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός σχετικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων, που θα υιοθετηθεί από Πανεπιστήμια της Αιγύπτου και της Ιορδανίας.

ASAP: Anticipatory Skills for Adapting the Publishing Sector (http://www.erasmus-asap.eu/)

2016-2019

Το ASAP έχει ως στόχο τη σφυρηλάτηση μιας συνεργασίας μεταξύ εκδοτικών οργανισμών και παρόχων επαγγελματικής κατάρτισης, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες σε επαγγελματικές δεξιότητες που έχουν προκύψει από τις ριζικές αλλαγές που υπέστη ο εκδοτικός τομέας την τελευταία δεκαετία. Μέσω της δημιουργίας ενός ευέλικτου εκπαιδευτικού προγράμματος, το Έργο θα προσφέρει τη δυνατότητα σε εργαζομένους του κλάδου να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και γνώσεις, συνεισφέροντας στην προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στις τρέχουσες συνθήκες.

SAGRI: Skills Alliance for Sustainable Agriculture (http://www.sagriproject.eu/)

2016-2019

logoDEF

Το τριετές Έργο SAGRI στοχεύει στη βελτίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων, και ικανοτήτων των αγροτών και των γεωργών στον τομέα της αγρο-περιβαλλοντικής τεχνολογίας για μια βιώσιμη γεωργία. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης ενός μικτού εκπαιδευτικού προγράμματος (δια ζώσης και εξ αποστάσεως) που αποτελείται από τις εξής ενότητες: Τεχνολογία Γεωργίας Ακριβείας, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Επιβλαβών Οργανισμών στη Φυτοπροστασία, Επαναχρησιμοποίηση Οργανικών Υπολειμμάτων στη Γεωργία, Τεχνολογία Στάγδην Άρδευσης και Εξοικονόμησης Νερού, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Εφαρμογές τους για μια Αειφόρο Γεωργία, και Βιοενέργεια και Ενεργειακά Φυτά.

ReSkill – Real Skills for Work and Entrepreneurship in the Agri-Food Sector (https://www.reskill-info.eu/)

2016-2019

Έχοντας ως βασική παραδοχή πως η επαγγελματική επιτυχία στον αγρο-διατροφικό τομέα συνεπάγεται την ικανότητα πρακτικής εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων, το ReSkill στοχεύει στην προώθηση της βασισμένης στην πρακτική άσκηση εκπαίδευσης. Έτσι, με τη συνεργασία κοινωνικών εταίρων, επιχειρήσεων και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, δημιουργείται ένα πρωτοποριακό και περιεκτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για νέους, και ιδιαίτερα νέους εκτός εκπαίδευσης ή εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει και περίοδο μαθητείας σε επιχειρήσεις του αγρο-διατροφικού τομέα.

LikeHome – Assessing and Recognising the Prior Learning of Migrants. Bridging the Gap and Paving the Road to Educational and Social Integration (http://likehomeproject.com/)

2016-2018

Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν σε τρίτες χώρες συχνά υποτιμούνται από τους φορείς της αγοράς εργασίας. Το LikeHome στοχεύει στην αξιολόγηση και επικύρωση της προηγούμενης γνώσης των νεοαφιχθέντων μεταναστών, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας της χώρας υποδοχής. Επιπλέον, το Έργο αναμένεται να τροφοδοτήσει την πρόσβαση σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, στοχεύοντας ιδιαίτερα στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων που προέρχονται από μειονεκτούντα περιβάλλοντα.

SFARM – Sustainable Farming (http://www.sfarm-project.eu/)

2017-2020

SFARM-logo-trans

To SFARM στοχεύει στη βελτίωση των γνώσεων και ικανοτήτων του ακαδημαϊκού προσωπικού και των σπουδαστών των πανεπιστημίων του Λάος, του Βιετνάμ, της Κίνας και της Ινδονησίας, στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας. Στο πλαίσιο του Έργου οι ευρωπαίοι εταίροι θα συνεισφέρουν με τις γνώσεις και την εμπειρία τους ώστε να αναπτυχθεί ένα νέο, πρωτοποριακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη βιώσιμη γεωργία, το οποίο θα υλοποιηθεί από τα πανεπιστήμια – εταίρους των παραπάνω ασιατικών χωρών.

SSNS – Curriculum Development for Sustainable Seafood and Nutrition Security (https://www.seafood-security.org/)

2017-2020

Στο πλαίσιο του Έργου SSNS θα αναπτυχθεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη βιωσιμότητα της παραγωγής, της προσφοράς, και της κατανάλωσης των θαλασσινών. Στόχος είναι η συνεισφορά στη βιωσιμότητα των θαλασσινών και την επισιτιστική ασφάλεια, μέσω της βελτίωσης των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρουν τα πανεπιστήμια της Ταϊλάνδης, της Ινδονησίας, και του Βιετνάμ, καθώς και των γνώσεων και ικανοτήτων του ακαδημαϊκού τους προσωπικού και των σπουδαστών.

NE(W)AVE – reNEWable e-VEt learning (https://newaveproject.eu/)

2017-2020

Το NE(W)AVE στοχεύει στη δημιουργία, τη δοκιμή και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού μοντέλου για τους μελλοντικούς επαγγελματίες στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας. Οι νέοι απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα τους επιτρέπει να αναπτύξουν και να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στην ανανεώσιμη ενέργεια, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις τόσο των επιχειρήσεων του κλάδου όσο και στις ευρύτερες συνθήκες της αγοράς εργασίας.

OutsideIN – Attracting Marginalised Adults to Lifelong Learning (http://outsidein-project.eu/)

2017-2019

OutsideIN_Final

Το OutsideIN εστιάζει στους περιθωριοποιημένους ενήλικες και επιδιώκει τη δημιουργία εκπαιδευτικών πόρων και υλικού για την υποστήριξη των εκπαιδευτών ενηλίκων στην αναγνώριση των αναγκών των εκπαιδευόμενών τους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή εμπόδια στην πρόσβαση στη διά βίου μάθηση. Για να επιτευχθεί πρόοδος στην εκπαίδευση των περιθωριοποιημένων ενήλικων, οι εταίροι του Έργου θεωρούν απαραίτητη προϋπόθεση τη βελτίωση των δεξιοτήτων και του διαθέσιμου υλικού των εκπαιδευτών, γι’ αυτό και θα αναπτυχθεί ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα κατάρτισης που θα τους επιτρέπει να αποκτήσουν τις απαραίτητες βασικές δεξιότητες για την εκπαίδευση της ομάδας στόχου.

SMART-MT – Smart Mathematics Teacher (https://smart.erasmus.site/)

2018-2020

LOGO_Smart-teacher

Το Έργο SMART-MT επιδιώκει την ανάπτυξη της ψηφιακής εκπαιδευτικής κουλτούρας των καθηγητών μαθηματικών, ώστε να συνεισφέρουν στη βελτίωση της συμμετοχής και της απόδοσης των μαθητών. Μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος που θα αναπτυχθεί, οι καθηγητές μαθηματικών αναμένεται να βελτιώσουν τις διδακτικές, κοινωνικές, και ψηφιακές τους δεξιότητες για τη χρήση σύγχρονων εργαλείων στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και για τη διαχείριση της διαφορετικότητας στην αίθουσα. Επιπλέον, επιδιώκεται η βελτίωση των χαμηλών επιδόσεων των μαθητών στα μαθηματικά, καθώς και η παροχή ελκυστικών ψηφιακών εργαλείων μάθησης (εφαρμογές κινητών συσκευών, ιστοσελίδες, κ.ά.).

2018-2021

MESFIA – Mastering Energy Supply focusing on Isolated Areas(https://www.mesfia.eu/)

mesfia

Στόχος του Έργου MESFIA είναι η παροχή υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, σε μηχανικούς και απόφοιτους άλλων επιστημονικών κλάδων, στον τομέα των συστημάτων παροχής ενέργειας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις ενεργειακές ανάγκες και απαιτήσεις των απομονωμένων περιοχών και των νησιωτικών συστημάτων. Το Έργο αναμένεται να βασιστεί σε επιτυχημένα μεταπτυχιακά προγράμματα και να δημιουργήσει ένα νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών το οποίο θα προσφερθεί στην Ταϊλάνδη, το Βιετνάμ, και την Ινδονησία από τα ασιατικά Πανεπιστήμια – εταίρους.

SENSE – Sexual Diversity in Social Domain Vocational Training

2018-2020

Το Έργο SENSE στοχεύει στη διερεύνηση τρόπων με τους οποίους η σεξουαλική ποικιλομορφία μπορεί να ενσωματωθεί στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Βασίζεται σε μία αποδεδειγμένα επιτυχημένη μέθοδο που ο συντονιστής του Έργου (GALE, Ολλανδία) αναπτύσσει τα τελευταία εφτά χρόνια και η οποία αποτελείται από ένα συνδυασμό θεάτρου, εκπαίδευσης των εκπαιδευτών και προσαρμογής του προγράμματος σπουδών.

SEE.TELL.LISTEN – See, Tell and Listen: Improving Refugees’ Digital Literacy through Photovoice and Storytelling

2018-2020

Το Έργο SEE.TELL.LISTEN επιδιώκει να «δώσει φωνή» στους ανθρώπους που έχουν βιώσει την απώλεια του ελέγχου της ζωής τους, και να προωθήσει την ανανέωση και την αναβάθμιση των προσόντων τους μέσω μη τυπικών μορφών εκπαίδευσης. Βασική ομάδα στόχο αποτελούν οι πρόσφυγες, οι οποίοι βιώνουν τις συνέπειες της αναγκαστικής εκτόπισης από τις χώρες τους. Στο πλαίσιο του Έργου, πρόσφυγες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη θα εκπαιδευτούν σε συμμετοχικές μεθόδους που προωθούν τη συν-δημιουργία ψηφιακών ιστοριών και αποτελεσμάτων, με στόχο τη δημιουργική ανεξαρτησία των ατόμων.

REC – Professional Skills’ Development for Recognition and Validation of Informal and Non-formal Competences Learning of Migrants and Refugees and Labour Market Inclusion

Το REC επιδιώκει τη βελτίωση και την τυποποίηση των επαγγελματικών ικανοτήτων των ατόμων και των οργανισμών παροχής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς επίσης και την ανάπτυξη εργαλείων και πρακτικών ανάδειξης των προσόντων που οι πρόσφυγες και οι μετανάστες έχουν αποκτήσει μέσω άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα του Έργου αναμένεται να διαχυθούν στην τοπική και περιφερειακή εκπαιδευτική κοινότητα, συνεισφέροντας στην ενσωμάτωση των ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας, μέσω της αναγνώρισης των προσόντων τους.

CIRCLE – InClusIon of Refugee ChiLdren in Education

2019-2021

Βασικός στόχος του Έργου CIRCLE είναι η προώθηση των εργαλείων αξιολόγησης και των μηχανισμών επικύρωσης της προηγούμενης γνώσης, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ιδιαίτερες ανάγκες των νεοαφιχθέντων μεταναστών και προσφύγων στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση και η επικύρωση των γνώσεων που οι μαθητές ήδη κατέχουν είναι απαραίτητες για την τοποθέτηση των μαθητών στην κατάλληλη τάξη, ώστε η εκπαίδευσή τους να είναι συνεχής και συνεκτική, συνεισφέροντας στην ενσωμάτωσή τους τόσο στο σχολικό περιβάλλον όσο και στην ευρύτερη κοινωνία.

SMILE – Scaling up the Model for Inclusive Learning in Europe

Το SMILE επιδιώκει τη διαμόρφωση και τη διάχυση ενός Μοντέλου συστηματικής προσέγγισης για τη δημιουργική ενσωμάτωση στο σχολικό περιβάλλον. Η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει αποδείξει πως η ενσωμάτωση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω της απλής μεταφοράς τους σε τάξεις με άλλους μαθητές δεν είναι επαρκής. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η υιοθέτηση ενός Μοντέλου που θα προσφέρει στους δασκάλους και το προσωπικό των σχολείων ένα ολοκληρωμένο σύνολο πρακτικών και εργαλείων, η εφαρμογή των οποίων θα συνεισφέρει στη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς.

MoreThanAJob – Reinforcing social and solidarity economy for the unemployed, uneducated and refugees

smile

Το MoreThanAJob είναι ένα Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο Έργο, υπό το Πρόγραμμα ENI CBC MED. Το Έργο συντονίζεται από την Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας (Ιταλία) και στοχεύει στην προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας στην περιοχή της Μεσογείου.

Περιγραφή

Το MoreThanAJob θα προωθήσει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη μέσω της διευκόλυνσης κάποιων εκ των πιο ευάλωτων πληθυσμών στην ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας και το εκπαιδευτικό σύστημα. Θα αναπτύξει και θα αναδείξει ένα πλαίσιο καλών πρακτικών για την ενσωμάτωση ανέργων (συμπεριλαμβανομένων προσφύγων καθώς και ατόμων με χαμηλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο) στην αγορά εργασίας και την εκπαίδευση. Το εν λόγω πλαίσιο θα βασίζεται στη συνεργασία δρώντων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) και δημοσίων αρχών, ώστε να εξασφαλίζεται η αποδοτικότερη εφαρμογή του.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 • Βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας και το εκπαιδευτικό σύστημα για ανθρώπους με χαμηλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο και πρόσφυγες, οι οποίοι δε διαθέτουν επίσημα αποδεικτικά προσόντων και δεξιοτήτων
 • Σχεδιασμός και αξιοποίηση ενός πλαισίου νέων κοινωνικών, πιλοτικών σχημάτων, βασισμένων σε διεθνείς καλές πρακτικές, που θα βοηθήσουν τους δρώντες της ΚΑΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της απασχόλησης και θα διευκολύνουν την αλληλεπίδρασή τους με τις δημόσιες αρχές
 • Ανάπτυξη ενός εικονικού, πολύγλωσσου, διαδραστικού χώρου (portal) για την ενδυνάμωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και της Δημόσιας Διοίκησης. Το portal θα διευκολύνει τη συνεργασία κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας του Έργου.

Έναρξη: 4 Σεπτεμβρίου 2019

Διάρκεια: Τρία έτη

Συνολικός προϋπολογισμός έργου:  2.051.597, 00 €

Συνεισφορά Ε.Ε.: 1.84.643.7, 30 € (90 %)

Επικοινωνία

Κατερίνα Κωστάκου

Project Manager

info@eurotraining.gr

MYSEA – Mediterranean Youth, NEETs and women advancing Skills, Employment and Awareness in the blue and green economy
MYSEA_LOGO

Το MYSEA είναι ένα Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο Έργο, υπό το Πρόγραμμα ENI CBC Med. Το Έργο συντονίζεται από την Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας (Ιταλία) και στοχεύει στην προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας στην περιοχή της Μεσογείου.

Περιγραφή

Το MYSEA, στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC Med, στοχεύει στην αύξηση της απασχολησιμότητας των νέων, των γυναικών και των ΝΕΕΤ, σε βιομηχανίες του αγρο-τροφικού τομέα και της διαχείρισης αποβλήτων. Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν δράσεις κατάρτισης, θα ενισχυθεί η διακυβέρνηση τοπικών φορέων, καθώς και οι συμπράξεις μεταξύ φορέων της οικονομίας και φορέων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης (VET). Παράλληλα, Θα επιδιωχθεί να ευθυγραμμιστούν τα σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα με τις υπάρχουσες ανάγκες της αγοράς εργασίας και των ωφελούμενων. Ως αποτέλεσμα, το έργο θα οδηγήσει στην δημιουργία ευκαιριών για τους καταρτιζόμενους, όπου θα εφαρμόσουν τις νέες δεξιότητες τους. Τέλος, θα υπάρξει δικτύωση με σκοπό την ανταλλαγή εμπείρων και καλών πρακτικών για την εφαρμογή εθνικών προγραμμάτων απασχόλησης. Στο έργο συμμετέχουν εταίροι από 5 χώρες της μεσογείου (Ιταλία, Ελλάδα, Λίβανος, Τυνησία και Ιορδανία).

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 • 3 εκπαιδευτικά προγράμματα δεξιοτήτων
 • 200 πιστοποιητικά κατάρτισης και πρακτικής άσκησης
 • 20 προγράμματα μικρο-μάθησης με στόχο την ατομική εκμάθηση
 • 3 οργανισμοί/συμπράξεις που θα παρέχουν καθοδήγηση και εργαστήρια για την επιχειρηματικότητα
 • 3 δημιουργικά εργαστήρια για την εκμάθηση ψηφιακών δεξιοτήτων
 • 90 πιθανές συμβάσεις εργασίας
 • 3ήμερη εκπαίδευση του προσωπικού VET σχετικά με επιλεγμένους τομείς απασχόλησης
 • 3ήμερη κατάρτιση προσωπικού οικονομικών φορέων σχετικά με τους φορείς VET

Προϋπολογισμός: 3,6 εκατ. € (90% συνεισφορά ENI CBC Med Programme)

Διάρκεια: 30 μήνες

Επικοινωνία

Κατερίνα Κωστάκου

Project Manager

info@eurotraining.gr

Επίσης, στο πλαίσιο του Ε.Π. Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση 2004-2006 έχει υλοποιήσει σε διακρατικό επίπεδο:

 • Συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό AGRITEC Κροτόνε Ιταλίας και το κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ASPOR η οποία αφορούσε επίσκεψη και κατάρτιση ανέργων από 3 πόλεις της Ελλάδας (Ιωάννινα, Βόλος , Άμφισσα) στα θεματικά αντικείμενα:
 • Σύγρονες βιολογικές καλλιέργειες
 • Έλεγχος ποιότητας στη παραγωγή γαλακτομικών προϊόντων
 • Σύγχρονοι μέθοδοι τυποποίησης και διακίνησης αγροτικών προϊόντων
 • Σύγχρονες βιολογικές καλλιέργειες
 • Ειδικότερα, 90  άνεργοι επισκέφθηκαν τη περιφέρεια Καλαμβρίας στην Ιταλία και καταρτίστηκαν στις σύγχρονες εφαρμογές σύγχρονων συστημάτων παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων που εφαρμόζονται στην Ιταλία.
 • Συνεργασία με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα: Kaunas Region, Educational Center- Λιθουανία, και Nesna University College- Νορβηγία για την υλοποίηση του έργου «IMROCOMAS PROJECT» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Socrates- Grundtving (2003-2004). Στόχοι του έργου ήταν η παραγωγή δύο μοντέλων:
 • Οδηγοί για την επαγγελματική καριέρα ενηλίκων
 • Μέθοδοι και μεθοδολογία στην εκπαίδευση ενηλίκων

Creating Digital Content with the Utilisation of Free Online Resources – DigiVET (https://digivet-project.eu/ )

 

 

 

 

 

 

 

Tο ευρωπαϊκό έργο DigiVET εστιάζει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετάβασης στην ψηφιακή εποχή που αντιμετωπίζει ο χώρος της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ειδικά στα πλαίσια της πανδημίας Covid-19. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του έργου είναι να ενισχύσει τις ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτών, να υποστηρίξει την παροχή υπηρεσιών ΕΕΚ υψηλής ποιότητας σε ψηφιακά περιβάλλοντα αλλά και να αναδείξει και να παρέχει χρήσιμους ψηφιακούς πόρους και εργαλεία.

Γράψου στο Newsletter μας

Κάνε αίτηση!