50% έκπτωση στα δίδακτρα του ΙΕΚ
  Aθήνα 210 3306086      Θεσσαλονίκη 2310508410       Βόλος 2421091390

Ευρωπαϊκά προγράμματα

Ευρωπαϊκά προγράμματα κατευθείαν από χρηματοδοτικούς μηχανισμούς των Βρυξελλών αποτελούν βασικό εργαλείο δημιουργίας και ανάπτυξης τεχνογνωσίας, ανταλλαγής εμπειριών και μετάδοσης καλών πρακτικών σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών, που παρέχει το ΚΕΚ.

Η ΕUROTraining A.E διαθέτει ειδικό Τμήμα Διακρατικής Συνεργασίας, που αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των διακρατικών δράσεων στo πλαίσιo Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων και τη σύμπραξη με ποικίλους διακρατικούς εταίρους, όπως:

* οργανισμοί παροχή επαγγελματικής κατάρτισης

* κυβερνητικοί οργανισμοί και φορείς

* μη κυβερνητικοί οργανισμοί και φορείς

* εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα

* μικρομεσαίες επιχειρήσεις

* φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης

* κοινωνικοί εταίροι σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο

* οργανισμοί παραγωγής πολιτικών κατάρτισης “policy makers”

* φορείς και οργανισμοί χρηστών και αποδεκτών: σύλλογοι και συνεταιρισμοί γυναικών, αγροτών, ανέργων, παλιννοστούντων, προσφύγων

Ενδεικτικά, η EUROTraining υλοποιεί ως συντονιστής:

Programme or initiative Reference number including year of award Project title
Erasmus+ KA3, Forward Looking Cooperation Projects  

562222-EPP-1-2015-1-EL-EPPKA3-PI-FORWARD

 

“VIRTUS – Virtual Vocational Education and Training”
Erasmus+ KA2 Sector Skills Alliance 2014-3174/001-001  

“ArtS – Skills for the creative economy”

Erasmus+, KA2

Strategic Partnership

2014-1-EL01-KA202-001592 «TRAINING IN COMMUNITY MENTAL HEALTHCARE»
Intelligent Energy – Europe (IEE) IEE/13/393/SI2.675576 «nZEB training in the Southern EU countries – Maintaining building traditions»
LLP-Comenius- ICT, Languages and Programme Coordination 2012-526965-LLP-1-2012-1-GR-COMENIUS-CMP «PREATY – Proposing modern E-Assessmnet approaches and Tools to Young and experienced in service teachers»
LLP-Comenius- ICT, Languages and Programme Coordination 531262-LLP-2012-ES-KA3-KA3MP «Meeting teachers co-design needs by means of Integrated Learning Environments»
Erasmus+: Prospective Initiatives, Policy Networks, Programme and Linguistic Support 580211-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA3-IPI-SOC-IN «LikeHome-Assessing and recognizing the prior learning of migrants. Bridging the gap and paving the road to educational and social integration»

Γράψου στο Newsletter μας

Δήλωσε ενδιαφέρον!