Συχνές ερωτήσεις

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τι είναι επιδοτούμενα προγράμματα
Πρόκειται για Προγράμματα Κατάρτισης που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τους Εθνικούς Φορείς και απευθύνονται σε ανέργους, εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους. Το γεγονός ότι είναι επιδοτούμενα σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες αμείβονται με ποσό που ορίζεται κάθε φορά βάσει Υπουργικής απόφασης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις προκηρύξεις των προγραμμάτων στον Ημερήσιο Τύπο και να καταθέτουν εγκαίρως στο ΚΕΚ τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση και επιλογή των καταρτιζομένων. Σχετική ανακοίνωση θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΚΕΚ: www.eurotraining.gr
Τι κερδίζει ο άνεργος από τη συμμετοχή του σε προγράμματα κατάρτισης;

Το κέρδος του συμμετέχοντος ανέργου μπορεί να συνοψιστεί σε τρία βασικά σημεία:
Ο καταρτισμένος άνεργος είναι περισσότερο ανταγωνιστικός, έχει δηλαδή περισσότερες πιθανότητες να επιλεγεί από έναν εργοδότη σε σχέση με έναν μη καταρτισμενο υποψήφιο, αφενός διότι η κατάρτιση μεταφράζεται σε βελτίωση δεξιοτήτων και απόκτηση νέων γνώσεων, αφετέρου διότι αυτή καθαυτή η συμμετοχή υποδηλώνει πνεύμα δραστήριο και ανήσυχο.

Τα επιδοτούμενα προγράμματα περιλαμβάνουν εκτός από τη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, οπότε ο άνεργος έχει μια μοναδική ευκαιρία να δείξει την αξία του και να διεκδικήσει μελλοντικά μια θέση στην επιχείρηση όπου ολοκλήρωσε την πρακτική του άσκηση. Στην χειρότερη περίπτωση, θα έχει την ευκαιρία να προωθήσει στην επιχείρηση το βιογραφικό του σημείωμα ή να πάρει συστατική επιστολή από τον επιβλέποντα – προϊστάμενό του ή να κάνει γνωριμίες που σίγουρα θα αποβούν χρήσιμες στο μέλλον.

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο καταρτισμένος άνεργος αμείβεται για τις ώρες που καλείται να αφιερώσει στο πρόγραμμα, αλλά ακόμη σπουδαιότερο είναι ότι απολαμβάνει δωρεάν το πακέτο υποστηρικτικών υπηρεσιών που προσφέρει το ΚΕΚ EUROTraining.

Ποιες είναι οι υποστηρικτικές υπηρεσίες;

Η δράση του ΚΕΚ EUROTraining δεν σταματάει με την ολοκλήρωση ενός προγράμματος κατάρτισης. Απώτερος στόχος των στελεχών του είναι να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της ανεργίας υποστηρίζοντας με κάθε τρόπο την ένταξη των καταρτισθέντων ανέργων στην αγορά εργασίας. Γι’ αυτό:

Το ΚΕΚ EUROTraining διατηρεί αρχικά δύο βάσεις δεδομένων: μία με τα βιογραφικά σημειώματα των καταρτισθέντων και μια δεύτερη με επιχειρήσεις της πόλης με σκοπό κάθε φορά που προκύπτει μια θέση εργασίας να προωθεί στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση τα βιογραφικά σημειώματα που κρίνονται ως πλέον κατάλληλα.

Παράλληλα, το ΚΕΚ EUROTraining διατηρεί (τηλεφωνική) επικοινωνία με κάθε καταρτισθέντα παρακολουθώντας την εξέλιξη κάθε περίπτωσης χωριστά για έναν χρόνο, ενώ με τη δημιουργία του CLUB αποφοίτων θέτει σε λειτουργία αυτόματα ένα δίκτυο επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των καταρτισθέντων. Δεδομένου ότι το πλεονέκτημα σήμερα ανήκει σε όποιον έχει πρόσβαση στην πληροφορία, η χρησιμότητα του CLUB αποφοίτων είναι αυτονόητη…

Διαδικασία δήλωσης συμμετοχής σε τρία βήματα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

Δημοσίευση της προκήρυξης του επιδοτούμενου προγράμματος στον Ημερήσιο Τύπο και στην ιστοσελίδα του ΚΕΚ EUROTraining.
Έγκαιρη κατάθεση αίτησης συμμετοχής και των απαραίτητων δικαιολογητικών στο ΚΕΚ.
Αξιολόγηση των υποψηφίων καταρτιζομένων και επιλογή τους.

Στα απαραίτητα δικαιολογητικά συμπεριλαμβάνονται:
Αίτηση, που παραλαμβάνεται από και παραδίδεται στο ΚΕΚ.
Βιογραφικό σημείωμα
Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
Αντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών, χρήσης Η/Υ ή άλλων γνώσεων.
Φωτοτυπία της κάρτας ανεργίας.
Φωτοτυπία της Α.Τ.
Αποδεικτικά προϋπηρεσίας (εάν υπάρχουν).

ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Τι κερδίζει ο επιχειρηματίας από τη συμμετοχή του προσωπικού του σε προγράμματα κατάρτισης;
Ένα πολύτιμο συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών του, διότι το καταρτισμένο προσωπικό είναι παραγωγικότερο και αποτελεσματικότερο, αφενός επειδή αποκτά την ικανότητα να δουλεύει ταχύτερα παράγοντας έτσι μεγαλύτερο έργο στον ίδιο χρόνο, αφετέρου επειδή η κατάρτιση συνεπάγεται μείωση των συνηθέστερων λαθών.
Υπάρχουν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης των προγραμμάτων κατάρτισης;

Ναι. Υπάρχει η δυνατότητα υπαγωγής του προγράμματος κατάρτισης στο 0,45 ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ. Πρόκειται για μια υποχρεωτική εισφορά κάθε εργοδότη στον Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) του ΟΑΕΔ σε ποσοστό 0,45% επί της συνολικής μεικτής αμοιβής κάθε εργαζόμενου, που αξιοποιείται για τη συμμετοχή του προσωπικού της επιχείρησης σε προγράμματα κατάρτισης. Αυτό σημαίνει ότι η ενδιαφερόμενη εταιρεία καταβάλλει μεν το αντίτιμο της εκπαίδευσης στο ΚΕΚ, αλλά μέσα στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους παίρνει πίσω τα χρήματα από τον ΟΑΕΔ. Στην περίπτωση αυτή το ΚΕΚ EUROTraining αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στον ΟΑΕΔ.

(Στόχος του προγράμματος είναι να ενθαρρύνει τους εργοδότες και να τους στρέψει προς την επαγγελματική κατάρτιση αξιοποιώντας -πρωτίστως για δικό τους όφελος- μια ούτως ή άλλως υποχρεωτική εισφορά!)

Μπορείτε να εγγυηθείτε για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης κατάρτισης;

Οι έμπειροι και καταρτισμένοι εκπαιδευτές του ΚΕΚ EUROTraining και το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του σε συνδυασμό με τις άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις και υλικοτεχνική υποδομή, εγγυώνται την επιτυχία του προγράμματος κατάρτισης, ενώ η αξιολόγηση του προγράμματος και των εκπαιδευομένων που γνωστοποιείται στην επιχείρηση, επιτρέπουν στον επιχειρηματία να διαμορφώσει πλήρη εικόνα για το έργο που επιτελέστηκε.

Γιατί να αφιερώσει χρόνο και κόπο εκτός ωραρίου εργασίας το προσωπικό από τη στιγμή μάλιστα που δεν αμείβεται για αυτό;

Γιατί ωφελείται χωρίς καμία δική του επιβάρυνση! Τι σημαίνει αυτό;

i) Συμμετέχοντας σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης, αυξάνει την αποδοτικότητά του σε σύγκριση με τους υπόλοιπους συναδέλφους του και άρα ενισχύει την θέση του στην επιχείρηση.
ii) Σε περίπτωση μελλοντικής αναζήτησης εργασίας, η κατάρτισή του τον καθιστά ανταγωνιστικότερο και πιο περιζήτητο έναντι των λοιπών διεκδικητών της εν λόγω θέσης εργασίας.
iii) Και μόνο η προθυμία συμμετοχής σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης, συχνά συμβάλλει στην βελτίωση της εικόνας που έχει ο προϊστάμενος για τον υφιστάμενό του!

Γράψου στο Newsletter μας

Κάνε αίτηση!