Νέα προγράμματα Voucher για ανέργους ηλικίας 25-45 ετών στον κλάδο ΤΠΕ

Εξειδικεύσου στον κλάδο της Πληροφορικής και επιδοτήσου με 2.800 €

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης την υλοποίηση των πράξεων: «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ», με κωδικό ΟΠΣ 5037524 και «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ», με κωδικό ΟΠΣ 5037525.

Τα παραπάνω προγράμματα περιλαμβάνουν:

• Συμβουλευτική
• Θεωρητική κατάρτιση 400 ωρών σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες
• Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης
• Πρακτική άσκηση -on the job training- 200 ωρών
• Εκπαιδευτικό επίδομα σύνολο 2.800€

Ειδικότητες πληροφορικής:

• Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
(Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός (C++,Java), Σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογών οπτικού προγραμματισμού, Τεχνολογία Πολυμέσων, Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, Προχωρημένα θέματα ανάπτυξης συστημάτων παγκοσμίου ιστού (πχ. μοντέλα δεδομένων και γλώσσες βασισμένα σε XML, υπηρεσίες διαδικτύου, WSDL κλπ.))
• Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
(SQL, Ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας, HTML/CSS/Javascript, PHP, Ολοκληρωμένα εργαλεία ανάπτυξης ιστοχώρων, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών)
• Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων.
(Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός (C++,Java), Δομές δεδομένων και διαχείριση βάσεων δεδομένων, SQL/MySQL/SQL SERVER, Oracle administration, Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, Μη σχεσιακές βάσεις δεδομένων NOSQL)

Επίσης, θα συμπεριλαμβάνονται θεματικές ενότητες που αφορούν «οριζόντιες δεξιότητες», διάρκειας δέκα (10) ωρών, οι οποίες είναι α) Τεχνικές αναζήτησης εργασίας, β) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, γ) βασικές αρχές εργατικού δικαίου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης.
2. Να έχουν γεννηθεί:
i. από 01.01.1990 μέχρι και 30.09.1994*
ii. από 01.01.1974 μέχρι και 31.12.1989*
3. Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ -ΤΕΙ σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής)
4. Να έχουν αποδεδειγμένα τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
5. Να μην παρακολουθούν ή να έχουν παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά τα δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση.
6. Να μην είναι σπουδαστές/στριες ή φοιτητές/τριες
Κατά την έναρξη των δράσεων, δηλ. την πρώτη ημέρα θεωρητικής κατάρτισης, οι ωφελούμενοι ωφελούμενος θα πρέπει να είναι: από 25 ετών και πάνω και κάτω των 30 ετών ενώ αντίστοιχα θα πρέπει να είναι από 30 ετών και πάνω και κάτω των 45 ετών αναλόγως σε ποια δράση θα συμμετάσχει.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

Οι άνεργοι που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να καταθέσουν στον φορέα μας, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
2. Αντίγραφο κάρτα ανεργίας, αποδεικτικό ανανέωσης της και Βεβαίωση ανεργίας
3. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού σημειώματος ατομικό ή οικογενειακό (φορολογικό έτος 2017)
4. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών
5. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας
6. Υ/Δ του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι «δεν είναι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια» και στην οποία θα δηλώνεται: «Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής»
7. Δικαιούχοι ΚΕΑ, το έντυπο «Αποτέλεσμα Αίτησης»
8. Έγγραφο με το ΑΜΚΑ & το ΑΜΑ
9. Πρώτη σελίδα τραπεζικού λογαριασμού/ IBAN
10. Βιογραφικό σημείωμα

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την Αίτηση Ενδιαφέροντος

Αίτηση Ενδιαφέροντος

Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

Γράψου στο Newsletter μας

Κάνε αίτηση!